Výuka

Studijní materiály

Výukové materiály k předmětům jsou zapsaným studentům zasílány přes hromadný e-mail systémem IS / STAG. Vybrané studijní materiály jsou rovněž k dispozici na e-learning MOODLE.

Témata kvalifikačních prací

Témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2020/21

téma je možné uzpůsobit oboru studia, i typu závěrečné práce (BP vs. DP), většinu témat DP je možné zvolit i jako téma BP; u vybraných témat DP je možné pokračovat i následně v DSP

Ing. Jan Bedrníček, Ph.D. 

Témata bakalářských prací

 1. Polyfenolické antioxidanty
 2. Využití rostlinných vedlejších produktů jako zdroj biologicky aktivních látek
 3. Využití polyfenolických antioxidantů v potravinářství
 4. Význam polyfenolů ve výživě člověka
 5. Problematika přírodních a syntetických antioxidantů
 6. Černý česnek – výroba, obsahové látky, účinky     Event. jiné téma dle domluvy

Témata diplomových prací

 1. Analýza polyfenolických látek v cibulových odpadech
 2. Antioxidační vlastnosti různých druhů káv a kávových nápojů
 3. Fortifikace potrvin cibulovými odpady
 4. Extrakce a izolace polyfenolickýchantioxidantů z cibulových odpadů
 5. Senzorická analýza černého česneku       Event. jiné téma dle domluvy

MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D. 

Témata bakalářských prací

 1. Pracovníci v potravinářství jako rizikový faktor alimentárních infekcí
 2. Mikrobiální kontaminace prostředí potravinářských výrob
 3. Africký mor prasat – aktuální nákazová situace v EU zadáno
 4. Kontaminující látky v surovinách a potravinách          Event. jiné téma dle domluvy

Témata diplomových prací

 1. Probiotické mléčné výrobky zadáno
 2. Hygiena chladírenských zařízení zadáno
 3. Hodnocení výsledků kontrol mikrobiologických požadavků vybraných surovin/potravin
 4. Vybrané faktory ovlivňující přítomnost reziduí inhibičních látek v mléce        Event. jiné téma dle domluvy

 

Ing. Dana Jirotková, Ph.D. 

Témata bakalářských prací 

 1. Jakostní parametry masa kuřat v tržní síti
 2. Problematika dlouhodobého zrání hovězího masa
 3. Použití jedlých a léčivých hub v potravinářství – rešeršní práce
 4. Senzorické hodnocení bezlepkových pekařských výrobků s inovovanou recepturou
 5. Využití vlastností vybrané složky pro výrobu bezlepkového pečiva
 6. Zpracování plodin z volné přírody – rešeršní práce
 7. Suroviny pro výrobu bezlepkového pečiva     Event. jiné téma dle domluvy

Témata diplomových prací 

 1. Hodnocení kvalitativních znaků masa v průběhu skladování
 2. Hodnocení kvalitativních znaků masa u vybraných způsobů chovu
 3. Hodnocení kvality bezlepkových potravin se zaměřením na bezlepkové pečivo
 4. Kvalita masa zvěře z farmových chovů
 5. Hodnocení a zpracování plodin z volné přírody (vybraná komodita)
 6. Použití jedlých a léčivých hub v potravinářství
 7. Vývoj fortifikovaného bezlepkového pekařského výrobku směsí léčivých hub   Event. jiné téma dle domluvy

 

Dr. Ing. Jaromír Kadlec 

Témata bakalářských prací

 1. Význam a potravinové zdroje konjugované kyseliny linolové ve výživě člověka
 2. Zdravotně preventivní význam ß glukanů ve výživě člověka
 3. Mořské a sladkovodní řasy ve výživě člověka
 4. Alergické reakce na mléčné bílkoviny u dětí a dospělých
 5. Význam karotenoidů ve výživě člověka

Témata diplomových prací

 1. Sledování obsahu kyseliny listové ve výživě vysokoškolských studentů
 2. Sledování obsahu vitamínu A ve výživě vysokoškolských studentů
 3. Srovnání stravovacích návyků žáků základní školy v malé obci do tisíce obyvatel a ve velkém městě
 4. Posouzení jídelních lístků na vybrané základní škole z hlediska pestrosti stravování a dodržování spotřebního koše
 5. Mléko a mléčné výrobky ve stravování u vysokoškolských studentů
 6. Příprava receptury pekařského výrobku obohaceného o vybrané pokrutiny a posouzení jeho senzorické hodnoty

 

doc. Ing. Eva Samková, Ph.D.

Témata bakalářských prací 

 1. Problematika mléčných a smetanových mražených krémů
 2. Problematika falšování mléčných výrobků
 3. Problematika falšování mléka a mléčných výrobků
 4. Zastoupení vápníku ve vybraných mléčných výrobcích
 5. Využití bakterií mléčného kysání při produkci vybraných potravinářských výrobků
 6. Využití bílkovinných mléčných výrobků v potravinářské výrobě
 7. Využití rostlinných antioxidantů v mléčných výrobcích
 8. Využívání aditivních látek v mléčných výrobcích
 9. Využití membránových procesů v mlékárenství
 10. Rozdíly kontinuálních a vsádkových provozů v potravinářských výrobách   Event. jiné téma dle domluvy

Témata diplomových prací 

 1. Senzorické hodnocení mražených smetanových krémů
 2. Senzorická jakost vybraných mléčných produktů v závislosti na způsobu skladování
 3. Preference mléka a mléčných produktů u vybraných skupin obyvatelstva
 4. Faktory ovlivňující kvalitu mléka v prvovýrobě
 5. Faktory ovlivňující výskyt reziduí inhibičních látek v syrovém mléce
 6. Posouzení vhodnosti metod stanovení reziduí inhibičních látek v syrovém mléce
 7. Význam vybraných faktorů souvisejících s odlišným vylučováním antibiotik v kravském mléce
 8. Vliv přídavku rostlinných antioxidantů na vybrané vlastnosti kysaných mléčných výrobků
 9. Posouzení vlastností vybraných mléčných výrobků v závislosti na původu
 10. Vybrané faktory ovlivňující profil mastných kyselin mléčného tuku skotu/koz    Event. jiné téma dle domluvy

 

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací 

 1. Porovnání složení potravinářského výrobku od různých výrobců v tržní síti ČR (zbožíznalství).
 2. Stanovení hodnot kvalitativních ukazatelů slepičích vajec z různých typů chovu.
 3. Vliv obsahu základních složek na cenu masných výrobků v tržní síti České republiky.
 4. Sledování změn vybraných parametrů piv z tržní sítě.
 5. Sledování změn vybraných parametrů piv z minipivovaru v průběhu zrání a skladování.
 6. Sledování změn vybraných kvalitativních ukazatelů medu v závislosti na různých způsobech výživy včelstva.
 7. Obsah základních složek ve výsekovém mase v tržní síti.
 8. Obsah základních složek v masných výrobcích v tržní síti.

 

FRVŠ – projekt č. 420/2013

Projekt umožnil modernizovat vybavení laboratoře pro praktickou výuku celé řady předmětů souvisejících s kvalitou a zdravotní nezávadností produktů rostlinného a živočišného původu na úroveň v současnosti používaných profesionálních přístrojů a zařízení. Modernizace zahrnovala nákup 3 přístrojů:
• Komora klimatická HPP 750 s chladicí jednotkou Peltier firmy Memmert umožňuje pomocí přesné temperace vzorků simulaci rozdílných podmínek při zrání a skladování rostlinných a živočišných produktů
• Extraktor DIONEX ASE 150 firmy Thermo Scientific umožňuje extrakci pevných i polotuhých materiálů potřebnou pro přípravu vzorků
• Kapalinový chromatograf DIONEX UltiMate 3000 s UV-VIS detektorem od firmy Thermo Scientific je určen pro náročnější analýzy v kontrole surovin a potravin, s možností separace a identifikace vybraných složek

Analytická přístrojová technika je vhodná pro ověření vybraných charakteristik rozhodujících o změnách v průběhu zrání a skladování. Tyto charakteristiky často rozhodují o jakosti a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů a potravin z nich vyráběných.

Modernizace laboratoře pomáhá prohloubit a zefektivnit odbornou přípravu studentů. Získání komplexních teoretických a praktických znalostí příslušné přístrojové techniky a laboratorních postupů povede k dosažení odpovídající úrovně vzdělání studentů a jejich uplatnění v oborech, kde se tyto znalosti vyžadují, jako je např. skladování, hodnocení jakosti, technologie zpracování a konzervace potravin a surovin živočišného a rostlinného původu.

Zjednodušené návody

– návod pro klimatickou komoru HPP 750, extraktor DIONEX ASE 150 a kapalinový chromatograf DIONEX UltiMate 3000

Metodiky

– zkrácené metodiky se budou nadále doplňovat

Instruktážní videa (doporučený program pro otevření souboru: Windows Media Player)

HPP 749
DIONEX ASE 150
DIONEX UltiMate 3000