Výuka

 • studijní materiály 

  Výukové materiály k předmětům jsou zapsaným studentům zasílány přes hromadný e-mail systémem IS / STAG. Vybrané studijní materiály jsou rovněž k dispozici na e-learning MOODLE.

 • témata kvalifikačních prací

Témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2019/19

Témata bakalářských a diplomových prací je možné přizpůsobit oboru studia, typu závěrečné práce a požadavkům aplikační sféry. Student může vyučujícímu navrhnout vlastní téma kvalifikační práce.

MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D. 

Témata bakalářských prací

 1. Pracovníci v potravinářství jako rizikový faktor alimentárních infekcí
 2. Mikrobiální kontaminace prostředí potravinářských výrob
 3. Mikrobiální kažení surovin a potravin živočišného původu
 4. Mikrobiální biofilmy a jejich význam v potravinářském průmyslu
 5. Antimikrobiální látky rostlinného původu
 6. Africký mor prasat – aktuální nákazová situace v EU
 7. Počet somatických buněk v mléce ve vztahu k vybraným faktorům
 8. Vybrané faktory ovlivňující přítomnost reziduí inhibičních látek v mléce

Témata diplomových prací

 1. Vyhodnocení výsledků kontrol mikrobiologických požadavků vybraných surovin/
 2. Zhodnocení kvality vybraných produktů zdravého způsobu stravování
 3. Rizika alimentárních infekcí v společných stravovacích zařízeních
 4. Faktory ovlivňující výskyt mastitid v chovech skotu

 

Ing. Dana Jirotková, Ph.D. 

Témata bakalářských prací 

 1. Jakostní parametry masa kuřat
 2. Problematika dlouhodobého zrání hovězího masa
 3. Použití jedlých a léčivých hub v potravinářství – rešeršní práce
 4. Senzorické hodnocení bezlepkových pekařských výrobků s inovovanou recepturou
 5. Využití vlastností vybrané složky pro výrobu bezlepkového pečiva
 6. Zpracování plodin z volné přírody – rešeršní práce
 7. Suroviny pro výrobu bezlepkového pečiva

Témata diplomových prací 

 1. Hodnocení kvalitativních znaků masa v průběhu skladování
 2. Hodnocení kvalitativních znaků masa u vybraných způsobů chovu
 3. Hodnocení kvality bezlepkových potravin se zaměřením na bezlepkové pečivo
 4. Fermentace bezlepkového pečiva
 5. Hodnocení a zpracování plodin z volné přírody (vybraná komodita)
 6. Inovace tepelně opracovaného bezlepkového masného výrobku
 7. Vývoj fortifikovaného bezlepkového pekařského výrobku směsí léčivých hub

 

Dr. Ing. Jaromír Kadlec 

Témata bakalářských prací

 1. Význam a potravinové zdroje konjugované kyseliny linolové ve výživě člověka
 2. Zdravotně preventivní význam ß glukanů ve výživě člověka
 3. Mořské a sladkovodní řasy ve výživě člověka
 4. Alergické reakce na mléčné bílkoviny u dětí a dospělých
 5. Význam karotenoidů ve výživě člověka

Témata diplomových prací

 1. Sledování obsahu kyseliny listové ve výživě vysokoškolských studentů
 2. Sledování obsahu vitamínu D ve výživě vysokoškolských studentů
 3. Srovnání stravovacích návyků žáků základní školy v malé obci do tisíce obyvatel a ve velkém městě
 4. Posouzení jídelních lístků na vybrané základní škole z hlediska pestrosti stravování a dodržování spotřebního koše
 5. Mléko a mléčné výrobky ve stravování u vysokoškolských studentů
 6. Příprava receptury pekařského výrobku obohaceného o vybrané pokrutiny a posouzení jeho senzorické hodnoty

 

doc. Ing. Eva Samková, Ph.D.

Témata bakalářských prací 

 1. Problematika mléčných a smetanových mražených krémů
 2. Problematika sušeného mléka a sušených mléčných výrobků
 3. Problematika falšování mléčných výrobků
 4. Problematika kontaminujících látek u mléka a mléčných výrobků
 5. Význam vitamínů a minerálních látek v mléce
 6. Využití bakterií mléčného kysání při produkci vybraných potravinářských výrobků
 7. Využití bílkovinných mléčných výrobků v potravinářské výrobě
 8. Využití antioxidantů v mléčných výrobcích
 9. Využívání aditivních látek v mléčných výrobcích
 10. Trendy při výrobě mléčných výrobků
 11. Využití membránových procesů v mlékárenství
 12. Rozdíly kontinuálních a vsádkových provozů v potravinářských výrobách

Témata diplomových prací 

 1. Senzorické hodnocení mražených smetanových krémů
 2. Senzorická jakost vybraných mléčných produktů v závislosti na způsobu skladování
 3. Senzorická jakost konzumního mléka v závislosti na tepelném ošetření
 4. Preference mléka a mléčných produktů u vybraných skupin obyvatelstva
 5. Vliv přídavku bílkovinných mléčných výrobků na vybrané technologické a senzorické vlastnosti kysaných mléčných výrobků
 6. Posouzení využití rutinních metod stanovení vybraných parametrů jakosti mléka a mléčných výrobků
 7. Vztahy mezi vybranými ukazateli jakosti mléka
 8. Vybrané faktory ovlivňující profil mastných kyselin mléčného tuku skotu/koz
 9. Polymorfismus proteinů jako faktor ovlivňující vybrané jakostní parametry mléka
 10. Polymorfismus vybraných enzymů jako faktor ovlivňující profil mastných kyselin mléčného tuku
 11. Faktory ovlivňující organoleptické vlastnosti mléka a mléčných produktů
 12. Faktory ovlivňující výskyt reziduí inhibičních látek v syrovém mléce

 

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací 

 1. Porovnání složení potravinářského výrobku od různých výrobců v tržní síti ČR (zbožíznalství).
 2. Stanovení hodnot kvalitativních ukazatelů slepičích vajec z různých typů chovu.
 3. Vliv obsahu základních složek na cenu masných výrobků v tržní síti České republiky.
 4. Sledování změn vybraných parametrů piv z tržní sítě.
 5. Sledování změn vybraných parametrů piv z minipivovaru v průběhu zrání a skladování.
 6. Sledování změn vybraných kvalitativních ukazatelů medu v závislosti na různých způsobech výživy včelstva.
 7. Obsah základních složek ve výsekovém mase v tržní síti.
 8. Obsah základních složek v masných výrobcích v tržní síti.

doc. Ing. František Vácha, CSc. 

Témata bakalářských prací

 1. Uplatnění produktů akvakultury v gastronomii v ČR.
 2. Vliv teploty skladování na senzorické vlastnosti rybího masa.
 3. Tržní sortiment rybářských výrobků.

Témata diplomových prací

 1. Vývoj výrobků ze strojně děleného masa ryb.
 2. Vývoj nových výrobků ze sladkovodních ryb.

 

FRVŠ – projekt č. 420/2013

Projekt umožnil modernizovat vybavení laboratoře pro praktickou výuku celé řady předmětů souvisejících s kvalitou a zdravotní nezávadností produktů rostlinného a živočišného původu na úroveň v současnosti používaných profesionálních přístrojů a zařízení. Modernizace zahrnovala nákup 3 přístrojů:
• Komora klimatická HPP 750 s chladicí jednotkou Peltier firmy Memmert umožňuje pomocí přesné temperace vzorků simulaci rozdílných podmínek při zrání a skladování rostlinných a živočišných produktů
• Extraktor DIONEX ASE 150 firmy Thermo Scientific umožňuje extrakci pevných i polotuhých materiálů potřebnou pro přípravu vzorků
• Kapalinový chromatograf DIONEX UltiMate 3000 s UV-VIS detektorem od firmy Thermo Scientific je určen pro náročnější analýzy v kontrole surovin a potravin, s možností separace a identifikace vybraných složek

Analytická přístrojová technika je vhodná pro ověření vybraných charakteristik rozhodujících o změnách v průběhu zrání a skladování. Tyto charakteristiky často rozhodují o jakosti a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů a potravin z nich vyráběných.

Modernizace laboratoře pomáhá prohloubit a zefektivnit odbornou přípravu studentů. Získání komplexních teoretických a praktických znalostí příslušné přístrojové techniky a laboratorních postupů povede k dosažení odpovídající úrovně vzdělání studentů a jejich uplatnění v oborech, kde se tyto znalosti vyžadují, jako je např. skladování, hodnocení jakosti, technologie zpracování a konzervace potravin a surovin živočišného a rostlinného původu.

Zjednodušené návody

– návod pro klimatickou komoru HPP 750, extraktor DIONEX ASE 150 a kapalinový chromatograf DIONEX UltiMate 3000

Metodiky

– zkrácené metodiky se budou nadále doplňovat

Instruktážní videa (doporučený program pro otevření souboru: Windows Media Player)

HPP 749
DIONEX ASE 150
DIONEX UltiMate 3000