Věda a výzkum

Projekty

Projekt CZ.10.5.109/5.2./4.0/17-009/0000380:  Vácha a kolektiv. Rybářský slovník. Příjemce: Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta. Operační program Rybářství 5. 2. b. SZIF (2017-2018).

NAZV – QJ 1610324: Smetana, P., Bárta, J., Bártová, V., Mráz, J., Pešek, M., Kadlec, J.: Antiox – 2016, Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin, poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR,  (2016 – 2018).

GAJU-002/2016/Z (2016): Kváč, M., Čítek, J., Trávníček, J., Samková, E., et al.: Genetika, zdraví zvířat a kvalita produktů jako základ konkurenceschopnosti. Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (2016-2018).

NAZV – QJ 1510336: Samková, E., Čítek, J., Hanusová, L., Konečný, R., Hasoňová, L., Smetana, P., Špička, J., Trávníček, J.: Výzkum a podpora produkce zdravotně a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modifikací profilu mastných kyselin mléčného tuku. Koordinátor – příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích . Komplexní udržitelné systémy v zemědělství; poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR, (2015 – 2018).

NAZV – QJ 1510339, TechKval: Čítek, J., Hanusová, L., Samková, E., Hasoňová, L., Špička, J., Trávníček, J.: Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce v ČR. Příjemce – koordinátor: Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o. Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“, poskytovatel MZe ČR. (2015-2018).

Samková, E., Hasoňová, L., Jirotková, D., Konečný, R., Marešová, I., Smetana, P. : Projekt IP14_39: Inovace výuky specializovaných předmětů zaměřených na kvalitu a bezpečnost potravinových zdrojů. Projektový záměr Institucionálního rozvojového plánu 2014 JU v Českých Budějovicích; Prioritní oblast: 2. Název: Rozvoj vzdělávací činnosti. Poskytovatel MŠMT ČR. (2014).

Projekt 420/2013:  Samková, E., Smetana, P., Marešová, I.: Modernizace vybavení výukové laboratoře pro kvalitu rostlinných a živočišných produktů. Grant FRVŠ. TO / spec. A/a. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. Poskytovatel MŠMT ČR. (2013).

Projekt CZ.1.07/2.4.00/17.0128 – Koordinace akademické sféry a provázání poznatků vědy do praxe.

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Partner projektu: UTB ve Zlíně; Klastr „Chutná hezky. Jihočesky“. (Smetana, P., Samková, E., Jirotková, D., Marešová, I.). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – osa 2.4. Partnerství a sítě MŠMT, (2011 – 2014).

NAZV – QH 81210: Analýza možností zvýšení hladiny zdraví prospěšných mastných kyselin v syrovém mléce prostřednictvím cílených chovatelských postupů. Koordinátor – příjemce: VÚCHS Rapotín. Příjemce: JU v Českých Budějovicích (Frelich, J., Pešek, M., Samková, E., Šlachta, M.). Program výzkumu v agrárním sektoru; poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR, (2008 – 2012).

Projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0081 Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství. Příjemce: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Partner projektu: JU v Českých Budějovicích (Samková, E., Smetana, P.). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – osa 2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, poskytovatel MŠMT, 2009 – 2012.

Projekt 180/2006: Václavovský, J., Vejčík, A., Samková, E.: Inovace laboratoře pro výuku kvality produktů živočišného původu. Grant FRVŠ. TO / spec.A/a. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. Poskytovatel MŠMT ČR. (2006).

Spolupráce na výzkumném záměru, věcném okruhu 6: Výzkum zdravotně významných látek v zemědělských produktech, krmivech a potravinách.
Výzkumný záměr MSM 6007665806: Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Zemědělská fakulta. (Řešitel: prof. Ing. Jan Frelich, CSc.)

Publikační výsledky projektu QJ1510336:

Výzkum a podpora produkce zdravotně a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modifikací profilu mastných kyselin mléčného tuku Rok 2015:

HANUŠ, O.- SAMKOVÁ, E.- ŠPIČKA, J.- HASOŇOVÁ, L.- KALA, R.- KLÍMOVÁ, Z.- KOPUNECZ, P.-KOPECKÝ, J.: Porovnání metod používaných při stanovení zastoupení zdravotně významných mastných kyselin mléčného tuku v bazénových vzorcích mléka dojnic (Comparison of methods used for the determination of the healthy important fatty acids of milk fat in bulk milk samples of dairy cows). Mlékařské listy – Zpravodaj, 2015, 151, XII-XV. ISSN 1212-950X http:/ /www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2015/151-xii-xv.pdf

SAMKOVÁ, E.- HANUŠ, O.- ŠPIČKA, J.- KALA, R.- KOUBOVÁ, J.- SMETANA, P.- HASOŇOVÁ, L.- KŘÍŽOVÁ, Z.- KOPUNECZ, P.- KOPECKÝ, J.: Porovnání metod stanovení mastných kyselin v mléce (Comparison of methods for determination of milk fatty acids). Náš chov, 2015, 75 (9), 74-76, ISSN 0027-8068.

KONEČNÝ, R.- HASOŇOVÁ, L.- TRÁVNÍČEK, J.- SAMKOVÁ, E.- HLADKÝ, J.- KŘÍŽOVÁ, Z.: Effect of organic selenium and iodine supplementation on selenium and thyroid hormones status of lactating ewes and lambs (Vliv zvýšeného příjmu organické formy selenu a jodu v krmné dávce na obsah selenu a na hladinu hormonů štítné žlázy u laktujících ovcí a jehňat). Acta Veterinaria-Beograd, 2015, 65 (4), 477-487. ISSN: 0567-8315 http://www.actaveterinaria.rs/uploads/documents/ff3df96bad335d863e38ed33e43c38d6cfe4248c_4.pdf DOI: 10.1515/acve-2015-0040; UDK: 636.32/.38.087.7:546.23; 636.32/.38.087.7:546.15

BORKOVÁ, M.- MICHNOVÁ, K.- HYRŠLOVÁ, I.- FANTOVÁ, M.- ELICH, O.: Changes in fatty acid profile of goat butter from goats fed algae (Změny v profilu mastných kyselin kozího másla od koz krmených řasami). In International Conference: Nutricon 2015, Skopje, Macedonia, from 19. to 20. 11. 2015.

Poster: BORKOVÁ, M.- MICHNOVÁ, K.- HYRŠLOVÁ, I.- FANTOVÁ, M.- ELICH, O.: Changes in fatty acid profile of goat butter from goats fed algae (Změny v profilu mastných kyselin kozího másla od koz krmených řasami).

KŘÍŽOVÁ, Z.- TRÁVNÍČEK,J.- HLADKÝ,J.- FREJLACH, T.- ŠVARCOVÁ, A., KALA, R.:Vliv klimatu na dynamiku hormonů štítné žlázy u ovcí plemene Suffolk. In:Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015, Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, 26-28. ISBN978-80-7403-145-8

Rok 2016: KŘÍŽOVÁ, L.- HANUŠ, O.- ŠPIČKA, J.- SAMKOVÁ, E.- FRELICH, J.- RICHTER, M.- VESELÝ, A.- ROUBAL, P.: Alternative supplemental mixture for organic dairy herds to maintain desirable milk fatty acid profile throughout the indoor feeding period. (Alternativní doplňková směs pro ekologická stáda dojnic k udržení žádoucího profilu mastných kyselin mléka přes stájové krmné období.) Animal Science Papers and Reports, 34, 1, 2016, 25-40. ISSN 0860-4037 http://archiwum.ighz.edu.pl/files/objects/7587/66/str_25-40.pdf

HANUŠ, O.- KŘÍŽOVÁ, L.- SAMKOVÁ, E.- ŠPIČKA, J.- KUČERA, J.- KLIMEŠOVÁ, M.- ROUBAL, P.-JEDELSKÁ, R.: The effect of cattle breed, season and type of diet on the fatty acids profile of raw milk. (Vliv plemene skotu, sezóny a typu výživy na profil mastných kyselin syrového mléka.) Archiv Tierzucht / Archives Animal Breeding, 59, 3, 2015, 373-380. ISSN 003-9438 http://www.arch-anim-breed.net/59/373/2016/aab-59-373-2016.pdf doi:10.5194/aab-59-373-2016

ŠÍPALOVÁ, M.- HANUŠ, O.- VÍCHA, R.- PHAN, T.D.- POZDÍŠEK, J.- KRÁČMAR, S.- ROUBAL, P.: Influence of selected cereals in diets of dairy cows on the fatty acid composition of milk. Vliv vybraných zrnin v dietě dojnic na složení mastných kyselin mléka. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22, 2, 2016, 286- 292. ISSN 1310-0351 http://www.agrojournal.org/22/02-19.pdf

SAMKOVÁ, E.- HASOŇOVÁ, L.- ČÁSENSKÁ, J.- KALA, R.- BÁRTOVÁ, Z.: Preference příchutí jogurtů mezi mladými spotřebiteli. Mlékařské listy – Zpravodaj, 27/154, 1, 1-3. ISSN 1212-950X http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2016/154-155/veda_154_a-1-3.pdf

KŘÍŽOVÁ, Z.- TRÁVNÍČEK,J.- SAMKOVÁ, E.- HASOŇOVÁ, L.- KONEČNÝ, R.- KALA, R.- HLADKÝ,J.- STAŇKOVÁ M.: Obsah jódu v mléce a syrovátce. Mlékařské listy – Zpravodaj, 27/155, 2, 1-3. ISSN 1212-950X http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2016/154-155/veda_155-1-3.pdf

KOUBOVÁ, J.- SAMKOVÁ, E.- HASOŇOVÁ L.: Mastné kyseliny mléčného tuku a vývoj legislativy ve vztahu k nim. Mlékařské listy – Zpravodaj, 27/156, 3, 7-15. ISSN 1212-950X http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2016/156-157/veda_156_7-12.pdf

HASOŇOVÁ, L.- BEEROVÁ, M.- SAMKOVÁ E.: Chováme se k mléku správně? průzkum spotřebitelského chování při zacházení se syrovým kravským mlékem. Mlékařské listy – Zpravodaj, 27/157, 3, 13-18. ISSN 1212-950X http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2016/156-157/veda_157-13-18.pdf

HANUSOVÁ, L., BRZÁKOVÁ, M., MIKOVÁ, A., VECEREK, L., HOSNEDLOVA, B., TOTHOVÁ, L., ČÍTEK, J.: Analysis of glucose metabolization capability, candidate gene polymorphisms and breeding value of Holstein sires. Livestock Science, 2016, 193(11): 92-94. http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2016.10.003

KALA, R.- SAMKOVÁ, E.- ČÍTEK, J.: Selected candidate genes affecting milk fatty acids. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2016, 19 (Special Issue): 31-33. http://www.acta.fapz.uniag.sk.

SAMKOVÁ, E.- HANUŠ, O.- ŠPIČKA, J.- KALA, R.- KOUBOVÁ, J.- KOPUNECZ, P.- KLÍMOVÁ, Z.- KOPECKÝ, J.: Conclusions from a feasibility study into the use of FTIR analysis for fatty acid profiling. In Focus Foss Magazine, 2016, 40 (2): 2-4. http://www.foss.dk/news/in-focusmagazine/.

KALA, R.- SAMKOVÁ, E.- HASOŇOVÁ, L.- ŠPIČKA, J.- PELIKÁNOVÁ, T.- KŘÍŽOVÁ, Z.- HLADKÝ, J.: Proportion of important fatty acids in cow and goat milk fat. In MendelNet 2016, 23th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Czech Republic, Nov 9-10, 2016, 582-587. ISBN 978-80-7509-443-8. Ostatní výsledky- PP prezentace a příspěvek ve sborníku http://mendelnet.cz/pdfs/mnt/2016/01/104.pdf .

SAMKOVÁ, E.: Mastné kyseliny v syrovém kravském mléce. In. Dny prvovýroby mléka, 3. – 4. 11. 2016, Hustopeče. .-Ostatní výsledky- PP prezentace http://www.cmsch.cz/getattachment/Novinky/Prednasky-ze-dnu-prvovyroby-mleka-3-a-4-11-2016/11-mastnekyseliny-v-syrovem-kravskem-mlece.pdf.aspx?lang=cs-CZ.

KLÍMOVÁ, Z.-URBAN, P.: Laboratorní analýzy mastných kyselin FTIR technikou. Prezentace. Dny prvovýroby mléka, 3. – 4. 11. 2016, Hustopeče. . Ostatní výsledky- PP prezentace http://www.cmsch.cz/getattachment/Novinky/Prednasky-ze-dnu-prvovyroby-mleka-3-a-4-11-2016/12-laboratornianalyzy-mastnych-kyselin-ftir-technikou.pdf.aspx?lang=cs-CZ

KŘÍŽOVÁ, Z.- TRÁVNÍČEK,J.- KONEČNÝ, R.- HLADKÝ,J.- KALA, R.- FREJLACH, T.- POBORSKÁ, A.- PRAŽÁK,J.: Obsah jódu v kravském mléce a jeho význam v lidské výživě. In Zootechnika 2016. České Budějovice: JU ZF, 27.6.2016, s.28-31. ISBN 978-80-7394-579-4. .

Ostatní výsledky- Příspěvek ve sborníku a PP prezentace KŘÍŽOVÁ, Z.- TRÁVNÍČEK, J.- KONEČNÝ, R.- HLADKÝ, J.- HASOŇOVÁ, L.- KALA, R.: The effect of feeding extracted rapeseed meal on the content of iodine in milk, urine and blood plasma in dairy cows. In MendelNet 2016, 23th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Czech Republic, Nov 9-10, 2016, 790-794. ISBN 978-80-7509-443-8. .-Ostatní výsledkyPříspěvek ve sborníku a PP prezentace http://mendelnet.cz/pdfs/mnt/2016/01/141.pdf.

TRÁVNÍČEK,J.- KROUPOVÁ, V.- HLADKÝ,J.- KŘÍŽOVÁ, Z.- PRAŽÁK,J.: Aktuální obsah jódu v kravském mléce. In Zásobení jódem jako prevence tyreopatií (XI. konference u příležitosti Dne jódu a 20ti let MKJD). Praha: Státní zdravotní ústav 2016, 4.3. 2016. s. 26-28. .-Ostatní výsledky- Příspěvek ve sborníku a PP prezentace www.szu.cz/konference-ke-dni-jodu.

Rok 2017: SAMKOVÁ, E., HASOŇOVÁ, L., LAFATOVÁ, V., KALA, R., BEDRNÍČEK, J.: Hodnocení vybraných tavených plátkových sýrů a analogových výrobků mladými spotřebiteli (Evaluation of selected processed sliced cheeses and analogues among young consumers). Mlékařské listy – Zpravodaj, 2017, 162, 28 (3): 91 9-12.http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2017/veda_162_s.9-12.pdf

KŘÍŽOVÁ L., RYŠAVÝ J., RICHTER M., VESELÝ, A., HANUŠ O., JANŠTOVÁ B., VORLOVÁ L., SAMKOVÁ E.: Milk yield, milk composition, fatty acid profile and indices of milk fat quality as affected by feeding with extruded full-fat soybean. (Mléčná užitkovost, složení mléka, profil mastných kyselin a ukazatele kvality mléčného tuku ovlivněné krmením s extrudovanými plnotučnými sójovými boby). Mljekarstvo, 2017, 67(1): 49-57. DOI: 10.15567/mljekarstvo.2017.0106, https://hrcak.srce.hr/174099

SAMKOVÁ E., HANUŠ O., ŠPIČKA J., DRBOHLAV J., HASOŇOVÁ L., KALA R.,ROUBAL P.: Srovnání složení másla z různých komerčních zdrojů. (Comparison of butter composition from various commercial sources). Mlékařské listy – Zpravodaj, 2017, 165, 28(6): 1-6. http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2017/veda_165_s.1-6_pdf.pdf

HANUŠ, O., SAMKOVÁ, E., KOPECKÝ, J., MAŠKOVÁ, G., KLIMEŠOVÁ, M., ŠPIČKA, J., JEDELSKÁ, R., HASOŇOVÁ, L., NEJESCHLEBOVÁ, L., KALA, R.: Posouzení perzistence konjugované kyseliny linolové během technologie fermentace pro specifické kysané mléčné výrobky z faremní produkce. Certifikovaná metodika QJ1510336 RO1417 CM 36 – Datum certifikace: 22. 12. 2017. http://www.vumlekarensky.cz/upload/soubory/metodiky/um_qj1510336_ro1417_cm36.pdf

SAMKOVÁ, E., HANUŠ, O., ŠPIČKA, J., KLIMEŠOVÁ, M., HASOŇOVÁ, L., JEDELSKÁ, R., TRÁVNÍČEK, J., KOPECKÝ, J., KALA, R., ELICH, O.: Validace a doporučení ke kalibraci nepřímé metody infračervené spektroskopie pro stanovení profilu mastných kyselin mléčného tuku. Certifikovaná metodika QJ1510336 RO1417 CM 35 – Datum certifikace: 22. 12. 2017. http://www.vumlekarensky.cz/upload/soubory/metodiky/um_qj1510336_ro1417_cm35.pdf

PECOVÁ, L., HANUŠ, O., HASOŇOVÁ, L., SAMKOVÁ, E., STÁDNÍK, L., KUČERA, J., TRÁVNÍČEK, J., ROUBAL, P., KLIMEŠOVÁ, M., KOPECKÝ, J.,JEDELSKÁ, R.: Evaluation of the result reliability of basic milk composition in an automated milking system through indirect realtime analysis. (Hodnocení věrohodnosti výsledků základního složení mléka v automatickém dojicím systému prostřednictvím nepřímé metody real time analýzy). In MendelNet 2017, Proceedings of 24th International PhD Students Conference, Brno: Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Czech Republic, Nov 8-9, 2017. 249-254. ISBN 978-80-7509- 529-9. …https://mendelnet.cz/pdfs/mnt/2017/01/79.pdf…

KALA, R., SAMKOVÁ, E., ČÍTEK, J., HASOŇOVÁ, L., HANUSOVÁ, L., TÓTHOVÁ, L.: Association of selected genes with milk fat in two breeds of cattle. (Spojitost vybraných genů s mléčným tukem u dvou plemen skotu). In MendelNet 2017, Proceedings of 24th International PhD Students Conference, Brno: Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Czech Republic, Nov 8-9, 2017. 696-701. ISBN 978-80-7509- 529-9. https://mendelnet.cz/pdfs/mnt/2017/01/51.pdf

HLADKÝ, J., KŘÍŽOVÁ, Z., FREJLACH, T., TRÁVNÍČEK, J., KONEČNÝ, R.: Bílkovinné frakce krevního séra ovcí plemene Suffolk. (The protein fractions of blood serum of sheep breed Suffolk). In Zootechnika 2017, České Budějovice: JU ZF, 15.6.2017, s. 87-91. ISBN 978-80-7394-641-8.

KŘÍŽOVÁ, Z., KONEČNÝ, R., HLADKÝ, J., KAUTSKÁ, J., FREJLACH, T., TRÁVNÍČEK, J.: Dynamika hormonů štítné žlázy u březích a laktujících ovcí plemene Suffolk. (Dynamics of thyroid hormones depending on the season and physiological stage of sheep breed Suffolk). In Zootechnika 2017, České Budějovice: JU ZF, 15.6.2017, s. 80-86. ISBN 978-80-7394-641-8.

KALA, R., SAMKOVÁ, E., HASOŇOVÁ, L., KŘÍŽOVÁ, Z.: Vliv plemene, pořadí a stadia laktace na zastoupení mastných kyselin mléčného tuku koz. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIV. Brno: MENDELU, 2017, s. 45-47. ISBN 978-80-7509-494-0. 18. května 2017,Brno. .

Ostatní výsledky – Poster HANUŠ, O., ŘÍHA, J., HAŇKOVÁ, J., KOPECKÝ, J., JEDELSKÁ, R.: Průběžné výsledky řešení projektu TechKval KUS QJ1510339, ketózní stav dojnic a analýza vybraných faktorů technologické kvality mléka včetně vývoje specifických metod příslušných ananlýz. XX. DEN VÚM, 26. 4. 2017, Praha. .

Ostatní výsledky – PP prezentace HANUŠ, O.: Základy prvovýroby mléka pro produkci kvalitních mléčných potravin – kvalita mléka jako potraviny, monitoring kvality. 19. října 2017, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta.

Ostatní výsledky- PP prezentace SAMKOVÁ, E.: Mléčný tuk – složení a význam. 29. března 2017, MENDELU v Brně, Agronomická fakulta.

Ostatní výsledky- PP prezentace MAŠKOVÁ, G.: Zastoupení mastných kyselin v mléčném tuku dojnic a ve vybraném mléčném produktu. České Budějovice: JU ZF 2017. 72 s.

PECOVÁ, L.: Zastoupení mastných kyselin v mléčném tuku koz a ve vybraném mléčném produktu. České Budějovice: JU ZF 2017. 56 s.

MIJAILOVIČ, A.: Vliv polymorfismu kandidátního lokusu na technologické vlastnosti mléka. České Budějovice: JU ZF 2017. 67 s.