Věda a výzkum

Projekty

Projekt CZ.10.5.109/5.2./4.0/17-009/0000380:  Vácha a kolektiv. Rybářský slovník. Příjemce: Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta. Operační program Rybářství 5. 2. b. SZIF (2017-2018).

NAZV – QJ 1610324: Smetana, P., Bárta, J., Bártová, V., Mráz, J., Pešek, M., Kadlec, J.: Antiox – 2016, Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin, poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR,  (2016 – 2018).

GAJU-002/2016/Z (2016): Kváč, M., Čítek, J., Trávníček, J., Samková, E., et al.: Genetika, zdraví zvířat a kvalita produktů jako základ konkurenceschopnosti. Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (2016-2018).

NAZV – QJ 1510336: Samková, E., Čítek, J., Hanusová, L., Konečný, R., Hasoňová, L., Smetana, P., Špička, J., Trávníček, J.: Výzkum a podpora produkce zdravotně a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modifikací profilu mastných kyselin mléčného tuku. Koordinátor – příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích . Komplexní udržitelné systémy v zemědělství; poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR, (2015 – 2018).

NAZV – QJ 1510339, TechKval: Čítek, J., Hanusová, L., Samková, E., Hasoňová, L., Špička, J., Trávníček, J.: Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce v ČR. Příjemce – koordinátor: Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o. Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“, poskytovatel MZe ČR. (2015-2018).

Samková, E., Hasoňová, L., Jirotková, D., Konečný, R., Marešová, I., Smetana, P. : Projekt IP14_39: Inovace výuky specializovaných předmětů zaměřených na kvalitu a bezpečnost potravinových zdrojů. Projektový záměr Institucionálního rozvojového plánu 2014 JU v Českých Budějovicích; Prioritní oblast: 2. Název: Rozvoj vzdělávací činnosti. Poskytovatel MŠMT ČR. (2014).

Projekt 420/2013:  Samková, E., Smetana, P., Marešová, I.: Modernizace vybavení výukové laboratoře pro kvalitu rostlinných a živočišných produktů. Grant FRVŠ. TO / spec. A/a. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. Poskytovatel MŠMT ČR. (2013).

Projekt CZ.1.07/2.4.00/17.0128 – Koordinace akademické sféry a provázání poznatků vědy do praxe.

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Partner projektu: UTB ve Zlíně; Klastr „Chutná hezky. Jihočesky“. (Smetana, P., Samková, E., Jirotková, D., Marešová, I.). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – osa 2.4. Partnerství a sítě MŠMT, (2011 – 2014).

NAZV – QH 81210: Analýza možností zvýšení hladiny zdraví prospěšných mastných kyselin v syrovém mléce prostřednictvím cílených chovatelských postupů. Koordinátor – příjemce: VÚCHS Rapotín. Příjemce: JU v Českých Budějovicích (Frelich, J., Pešek, M., Samková, E., Šlachta, M.). Program výzkumu v agrárním sektoru; poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR, (2008 – 2012).

Projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0081 Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství. Příjemce: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Partner projektu: JU v Českých Budějovicích (Samková, E., Smetana, P.). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – osa 2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, poskytovatel MŠMT, 2009 – 2012.

Projekt 180/2006: Václavovský, J., Vejčík, A., Samková, E.: Inovace laboratoře pro výuku kvality produktů živočišného původu. Grant FRVŠ. TO / spec.A/a. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. Poskytovatel MŠMT ČR. (2006).

Spolupráce na výzkumném záměru, věcném okruhu 6: Výzkum zdravotně významných látek v zemědělských produktech, krmivech a potravinách.
Výzkumný záměr MSM 6007665806: Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. (Řešitel: prof. Ing. Jan Frelich, CSc.)