Věda a výzkum

 • vybrané vědecké a vzdělávací projekty

NAZV (poskytovatel MZe ČR)

 • QK1910174 (2019-2023): Smetana, P., Samková, E., Bartoš, P., Šoch, M.: Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování vybraných parametrů v reálném čase. NAZV – Země. Příjemce koordinátor: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích.
 • QK1910302 (2019-2022): Bárta, J., Bártová, V., Smetana, P., Kadlec, J.: Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy. NAZV – Země. Příjemce koordinátor: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích.
 • QJ1610324 (2016-2018): Smetana, P., Bárta, J., Bártová, V., Mráz, J., Pešek, M., Kadlec, J.: Antiox – 2016, Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin. NAZV Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“. Příjemce koordinátor: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích. Publikace_QJ1610324 2016 2019
 • QJ1510336 (2015-2018): Samková, E., Hasoňová, L., Smetana, P., Špička, J., Trávníček, J., Čítek, J., Hanusová, L.: FAMAS – 2014, Výzkum a podpora produkce zdravotně a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modifikací profilu mastných kyselin mléčného tuku. NAZV Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“. Příjemce koordinátor: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích. Publikace_QJ1510336_2015_2018
 • QJ1510339 (2015-2018): Čítek, J., Hanusová, L., Samková, E., Hasoňová, L., Špička, J., Trávníček, J.: TechKval, Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce v ČR. NAZV Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“, poskytovatel MZe ČR. Příjemce koordinátor: Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o.
 • QH 81210 (2008-2012): Hanuš, O., Špička, J. et al. (Samková, E.): CLA, Analýza možností zvýšení hladiny zdraví prospěšných mastných kyselin v syrovém mléce prostřednictvím cílených chovatelských postupů. Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012. Příjemce koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

  MŠMT (poskytovatel MŠMT ČR)

 • Projekt CZ.1.07/2.4.00/17.0128 (2011-2014): Smetana, P., Hrabě, J., Skořepa, L.: Koordinace akademické sféry a provázání poznatků vědy do praxe. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – osa 2.4. Partnerství a sítě. Příjemce: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích.
 • Projekt CZ.1.07/2.4.00/17.0026 (2012-2014): Hasoňová, L., Konečný, R. et al. Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 2.4 – Partnerství a sítě. Příjemce: MENDELU v Brně.
 • Projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0081 (2009-2012): Šustová, K., Roubal, P., Hanuš, O., Samková, E.: Projekt Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – osa 2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Příjemce: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. POSTER_2 Mlékařství
 • Projekt CZ.1.05/3.1.00/10.0214 (2012-2015): Smetana, P.: Způsob přípravy marmelády (džemů) se sníženou energetickou hodnotou. Operační program – výzkum a vývoj pro inovace. Prioritní osa 3. – Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví. Příjemce: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích.
 • Projekt CZ.1.05/3.1.00/10.0214 (2014-2015): Samková, E.: Predikce obsahu mastných kyselin mléčného tuku pomocí rutinní analýzy. Projekt Operační program – výzkum a vývoj pro inovace. Prioritní osa 3. – Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví. Příjemce: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích.
 • FRVŠ č. 420/2013 (A/a) (2013): Samková, E., Smetana, P., Marešová, I.: Modernizace vybavení výukové laboratoře pro kvalitu rostlinných a živočišných produktů. Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta.

  Institucionální a jiné projekty

 • GAJU-057/2019/T (2019): Bedrníček, J. Technologie zpracování česneku kuchyňského (Allium sativum) za účelem zvýšení obsahu některých biologicky aktivních látek. Poskytovatel: Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • GAJU-028/2019/Z (2019-2021): Kváč, M., Čítek, J., Trávníček, J., Samková, E., Kubec, R., Dadáková, E., Rutkayová, J. et al. Genetika, zdraví zvířat a biologicky a senzoricky aktivní látky jako základní předpoklad kvalitních potravin a zemědělských surovin. Poskytovatel: Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • PRV-16.2.2 (2018-2020): Smetana, P.: Vývoj inovativní technologie porážkové linky. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Poskytovatel: SZIF
 • Interreg V (2018-2019): Jirotková, D.: Ověření a optimalizace způsobu přípravy speciálního pečiva ze směsi obilovin vhodných pro bezlepkovou dietu. Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko, prioritní osa 1b. Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020. Poskytovatel Evropský fond pro regionální rozvoj.
 • CZ.10.5.109/5.2./4.0/17-009/0000380 (2017-2018): Vácha, F. et al. Rybářský slovník. Operační program Rybářství 5.2.b. Poskytovatel: SZIF
 • GAJU-002/2016/Z (2016-2018): Kváč, M., Čítek, J., Trávníček, J., Samková, E. et al. Genetika, zdraví zvířat a kvalita produktů jako základ konkurenceschopnosti. Poskytovatel: Grantová agentura Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.
 • GAJU-032/2018/T (2018): Bedrníček, J. Využití odpadních produktů při pěstování a zpracování cibule kuchyňské (Allium cepa) jako zdroje biologicky a technologicky cenných látek v potravinářské výrobě. Poskytovatel: Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • SIC (2017): Jirotková D.: Optimalizace výrobního postupu zrání hovězího masa. Aplikační inovační voucher.
 • JVTP (2017): Jirotková D.: Sledování změn sušeného ovoce při dlouhodobém skladování. Aplikační inovační voucher.
 • TAČR GAMA TG03010027 (2017-2018): Jirotková, D. Bedrníček, J. Aplikační možnosti fermentace bezlepkových surovin pro zpracování na bezlepkové pekařské výrobky s vyšší výživovou hodnotou. Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Poskytovatel: Technologická agentura České republiky.
 • Projekt IP14_39 (2014): Samková, E., Hasoňová, L., Jirotková, D., Konečný, R., Marešová, I., Smetana, P. Inovace výuky specializovaných předmětů zaměřených na kvalitu a bezpečnost potravinových zdrojů. Projektový záměr Institucionálního rozvojového plánu 2014 JU v Českých Budějovicích; Prioritní oblast: 2. Název: Rozvoj vzdělávací činnosti. Poskytovatel MŠMT ČR.

Členství akademických pracovníků katedry

Organizace

 • Potravinářská komora České republiky
 • Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP)
 • Výbor pro vědu, výzkum a inovace při ČTPP
 • Českomoravský svaz mlékárenský
 • Společnost pro výživu
 • Český komitét pro potravinářské vědy a technologie při AV ČR
 • Food Microbiology Network

Redakční rady odborných a vědeckých periodik

 • Odborný časopis MASO
 • Odborný časopis MASO International
 • Odborný časopis Mlékařské listy – Zpravodaj
 • Vědecký časopis (IF:0.653; South African Journal of Animal Science)

Hodnotitelské komise

 • Program rozvoje venkova – MZe ČR
 • NAZV, Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 – MZe ČR
 • ORION open science – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o.
 • FRVŠ
 • INTER-EXCELENCE – LTA USA, LTA CH
 • MŠMT – VES19 BAVORSKO
 • TAČR – Alfa, Zéta
 • VaVaI – Metodika 17+

Vybrané přednášky pro organizace a veřejnost

 • Samková E.: Vyhodnocení porovnání stanovení mastných kyselin referenční a rutinní metodou. Dny prvovýroby mléka 2018, Hustopeče 8. a 9. 11. 2018. 17 s. https://www.cmsch.cz/getmedia/46b9e029-3571-4435-8864-b458368892b8/DPM201804.aspx?disposition=attachment
 • Hasoňová, L.: Onemocnění z potravin; Smetana, P.: Masné výrobky – rozdělení, zpracování; Vácha, F.: Kvalita rybího masa; Kadlec, J.: Hodnocení nutričního složení výrobků ve spolupráci s Jednotou České Budějovice (2017)
 • Samková E.: Mastné kyseliny v syrovém kravském mléce. Dny prvovýroby mléka 2016, Hustopeče 3. a 4. 11. 2016. 17 s. http://www.cmsch.cz/dny-prvovyroby-mleka-3-a-4-11-2016-prednasky/
 • Samková E.: Sýry ve výživě člověka. Cyklus přednášek „Akademické půlhodinky“ ve spolupráci JU v Českých Budějovicích a Biologického centra Akademie věd ČR. (2016)Videozáznam z přednášky
 • Cyklus přednášek pro inspektory SZPI na téma „Suroviny a potraviny, jejich kvalita a bezpečnost“ ve spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v Táboře (2015, 2016)
 • Samková, E.: Nutriční význam jednotlivých složek mléka. Akreditovaný seminář „Biotechnologie v potravinářství“, konaný 14. listopadu 2014 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy.
 • Samková, E.: Význam sýrů ve výživě (Letem sýrovým světem). Popularizační workshop scienceZOOMcafé „Věda pro každého“, konaný dne 14. 5. 2013 v Jazz Blues Restaurant Modrý dveře v Českých Budějovicích.