Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2018

Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů

Témata bakalářských a diplomových prací je možné uzpůsobit oboru studia i typu závěrečné práce

 

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací   

 1. Stanovení hodnot kvalitativních ukazatelů slepičích vajec z různých typů chovu.
 1. Vliv obsahu základních složek na cenu masných výrobků v tržní síti České republiky.
 1. Sledování změn vybraných parametrů piv z tržní sítě.
 1. Sledování změn vybraných parametrů piv z minipivovaru v průběhu zrání a skladování.
 1. Sledování změn vybraných kvalitativních ukazatelů medu v závislosti na různých způsobech výživy včelstva.
 1. Obsah základních analytických hodnot ve výsekovém mase v tržní síti.
 1. Obsah základních analytických hodnot v masných výrobcích v tržní síti.

 

Ing. Dana Jirotková, Ph.D. 

Témata je možné upravit dle možností studenta, zejména přizpůsobit pro na aplikační sféru 

Témata bakalářských prací 

1. Jakostní parametry masa kuřat

2.  Problematika dlouhodobého zrání hovězího masa

3.  Inovace tepelně opracovaného bezlepkového masného výrobku

4. Senzorické hodnocení bezlepkových pekařských výrobků s inovovanou recepturou

5.  Využití vlastností vybrané složky pro výrobu bezlepkového pečiva

6.  Zpracování plodin z volné přírody – rešeršní práce

7.  Suroviny pro výrobu bezlepkového pečiva 

Témata diplomových prací 

1. Hodnocení kvalitativních znaků masa v průběhu skladování

2. Hodnocení kvalitativních znaků masa u vybraných způsobů chovu

3. Hodnocení kvality bezlepkových potravin se zaměřením na bezlepkové pečivo

4. Fermentace bezlepkového pečiva

5. Hodnocení a zpracování plodin z volné přírody (vybraná komodita)

6. Inovace tepelně opracovaného bezlepkového masného výrobku

7. Vývoj fortifikovaného bezlepkového pekařského výrobku

 

doc. Ing. František Vácha, CSc. 

Témata bakalářských prací

 1. Uplatnění rybářských výrobků v obchodních řetězcích

Tržní sortiment rybářských výrobků, komoditní struktura v obchodu s rybími výrobky. 

 1. Vliv teploty skladování na senzorické vlastnosti rybího masa.

Vliv rozdílných skladovacích teplot (5°C, 15°C) masa kapra na změny senzorických hodnot, stanovení senzorického profilu, určení kritérií pro vícebodový systém hodnocení.

 1. Regionální odlišnosti v sortimentu rybích výrobků.

Průzkum zastoupení sortimentu rybích výrobků podle jednotlivých krajů ČR. 

 1. Podíl kůže na výtěžnosti kapra lysce a šupináče.

Porovnání hmotnostních údajů a stanovení závazných technologických hodnot.

Témata diplomových prací

 1. Vývoj výrobků ze strojně děleného masa ryb.

Příprava nových technologických postupů (restrukturace enzymem transglutaminázou, prodloužení skladovatelnosti, úprava vlhkosti) a jejich provedení do návrhu nových výrobků.

 1. Vývoj nových výrobků ze sladkovodních ryb.

Zásady, principy, a postupy výrobních operací při zpracování ryb. 

 

Dr. Ing. Jaromír Kadlec 

Témata bakalářských prací

 1. Význam a potravinové zdroje konjugované kyseliny linolové ve výživě člověka
 2. Zdravotně preventivní význam ß glukanů ve výživě člověka
 3. Mořské a sladkovodní řasy ve výživě člověka
 4. Alergické reakce na mléčné bílkoviny u dětí a dospělých
 5. Význam karotenoidů ve výživě člověka 

Témata diplomových prací

 1. Sledování obsahu kyseliny listové ve výživě vysokoškolských studentů
 2. Sledování obsahu železa ve výživě vysokoškolských studentů
 3. Srovnání stravovacích návyků žáků základní školy v malé obci do tisíce obyvatel a ve velkém městě
 4. Posouzení jídelních lístků na vybrané základní škole z hlediska pestrosti stravování a dodržování spotřebního koše
 5. Mléko a mléčné výrobky ve stravování u vysokoškolských studentů

 

doc. Ing. Eva Samková, Ph.D.

Témata bakalářských prací – témata je možné uzpůsobit oboru studia i typu závěrečné práce (BP vs. DP), u většiny témat BP je možné pokračovat i následně v DP

 1. Problematika mléčných a smetanových mražených krémů
 2. Problematika sušeného mléka a sušených mléčných výrobků
 3. Problematika falšování mléčných výrobků
 4. Problematika kontaminujících látek u mléka a mléčných výrobků
 5. Význam vitamínů a minerálních látek v mléce
 6. Využití bakterií mléčného kysání při produkci vybraných potravinářských výrobků
 7. Využití bílkovinných mléčných výrobků v potravinářské výrobě
 8. Využití antioxidantů v mléčných výrobcích
 9. Využívání aditivních látek v mléčných výrobcích
 10. Trendy při výrobě mléčných výrobků
 11. Využití membránových procesů v mlékárenství
 12. Rozdíly kontinuálních a vsádkových provozů v potravinářských výrobách
 13. vlastní téma týkající se problematiky mléka a mléčných výrobků

Témata diplomových prací – téma je možné uzpůsobit oboru studia, i typu závěrečné práce (BP vs. DP), většinu témat DP je možné zvolit i jako téma BP; u vybraných témat DP je možné pokračovat i následně v DSP

 1. Senzorické hodnocení mražených smetanových krémů
 2. Senzorická jakost vybraných mléčných produktů v závislosti na způsobu skladování
 3. Senzorická jakost konzumního mléka v závislosti na tepelném ošetření
 4. Preference mléka a mléčných produktů u vybraných skupin obyvatelstva
 5. Vliv přídavku bílkovinných mléčných výrobků na vybrané technologické a senzorické vlastnosti kysaných mléčných výrobků
 6. Posouzení využití rutinních metod stanovení vybraných parametrů jakosti mléka a mléčných výrobků
 7. Vztahy mezi vybranými ukazateli jakosti mléka
 8. Vybrané faktory ovlivňující profil mastných kyselin mléčného tuku skotu/koz
 9. Polymorfismus proteinů jako faktor ovlivňující vybrané jakostní parametry mléka
 10. Polymorfismus vybraných enzymů jako faktor ovlivňující profil mastných kyselin mléčného tuku
 11. Faktory ovlivňující organoleptické vlastnosti mléka a mléčných produktů
 12. Faktory ovlivňující výskyt reziduí inhibičních látek v syrovém mléce
 13. vlastní téma týkající se problematiky mléka a mléčných výrobků

 

 

MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D. 

Témata bakalářských prací

 1. Vyhodnocení výskytu subklinických mastitid ve sledovaném chovu (zadáno)
 2. Mikrobiální analýza vybraných druhů krmiv (zadáno)
 3. Rizika alimentárních infekcí v společných stravovacích zařízeních
 4. Mikrobiální kontaminace chladících zařízení
 5. Antimikrobiální látky rostlinného původu
 6. Sekundární mikrobiální metabolity a jejich význam
 7. Mikrobiální biofilmy a jejich význam v potravinářském průmyslu

Event. jiné téma dle domluvy

Témata diplomových prací

 1. Posouzení kvality mleziva ve vztahu k vybraným faktorům
 2. Mikrobiální analýza vybraných druhů jogurtů

Event. jiné téma dle domluvy

 

PivovarProtivín